Tag: rủi ro thanh khoản

Thị trường vốn: Lấy “ngắn nuôi dài” sẽ tạo rủi ro thanh khoản lớn

. Bên cạnh đó, Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, với cam kết mở cửa thị trường vốn, điều này sẽ tạo những ...
1 / 1 POSTS