Tag: diễn đàn

WEF công bố chủ đề chính của Diễn đàn kinh tế Davos 2016

. Chủ đề chính của Diễn đàn năm nay sẽ là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với các cuộc thảo luận về cuộc cách mạng công nghệ ...
1 / 1 POSTS