Tag: chuyển đổi

HoREA muốn giảm phí với đất nông nghiệp chuyển đổi

. Theo đề xuất của HoREA, mức phí phải nộp khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp nên t ...
1 / 1 POSTS